Arefe Günü ve duanın önemi

Hüseyin Yağmur

Hüseyin Yağmur

07 Tem 2022 11:39
 • Sevgili dostlar, yarın (Cuma) ibadet etmenin en faziletli ve duaların da makbul olduğu Arefe Günü, Cumartesi ise Kurban Bayramı. Şimdiden Arefe Günü’nüzü ve Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Bir hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam:  “En hayırlı dua, arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı ve tonlu ifade şudur: 

  “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.” (Tirmizi, Daavat 123, nr.3585)


  Efendimiz aleyhissalatü vesselam en hayırlı dua Arefe Günü yapılan duadır buyurduktan sonra yapılacak duaların en önemlisinin de Allah’ı zikir olduğunu bu cümle ile bize haber vermiştir. Bir hadisi şerifte bu günlerdeki ibadetin fazileti anlatılmakta ve Allah’ı nasıl zikredeceğimiz de bize öğretilmektedir: “Allah katında Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden nafile ibadet bakımından daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde Sübhanallah,  Elhamdülillah,  Lailahe illallah ve Allahu ekberi çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257) Bakara suresindeki hac ibadeti ile ilgili ayetlere bakıldığında bu günlerin günahlardan istiğfar ve Allah’ı zikir günleri olduğu anlaşılmaktadır: “O sayılı günlerde yüksek sesle tekbir getirerek Allah’ı zikredin..”(Bakara Suresi, 2/203) 


  Arafat’ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife’¬ye doğru akın ettiğinizde, (Müzdelifede) Meş’er-i Haram’da Allah’ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde O’nu zikredin!” (Bakara suresi, 2, 198) “Sonra, insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah’tan af dileyin! Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.” (Bakara suresi, 2,199) Bu ayeti kerimeye göre bu günler istiğfar ederek Allah’dan af ve mağfiret dileme günleridir. 


  “Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp onlarla öğündüğünüz gibi. Hatta daha fazla, daha hürmetle Allah’ı anın!” (Bakara suresi, 2,200) Bu ayetlerle ilgili Allame Hamdi Yazır Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde bize şu bilgileri vermektedir: Özellikle sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin ki, bu günlere teşrik günleri denir. Hacla ilgili âyetlerde bir "sayılı günler", bir de "bilinen günler" tabiri vardır. "bilinen günler" Zilhiccenin ilk on günü veya "eyyâm-ı nahir" (yani Zilhiccenin on, on bir ve on ikinci günleri), "sayılı günler" de ittifakla "Eyyâm-ı teşrîk" (yani Zilhiccenin on bir, on iki ve on üçüncü günleri) ile tefsir edilmiştir. 


  Teşrîk, yüksek sesle tekbir almaktır. Hz. İbrahim'e nisbet edilen ve yüksek sesle alınan ve bilinmekte olan hususî tekbire teşrîk tekbiri denir. Arefe günü sabahından kurban bayramının dördüncü günü akşamına kadar tekbir ve zikir günleridir ve "sayılı günler" bunun beşine de muhtemeldir. (Elmalılı Tefsiri, geçen ayetlerin tefsiri) 

  Teşrik tekbiri şu şekildedir: “Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.” 

  İmam Nevevi el- Ezkar isimli eserinde bu günler için şu ifadeleri kullanmış: “Arefe günü, dua etmek için yılın en faziletli günüdür. Haccın en önemli günü arefe günüdür. Hac arefe günü yapılır. Bu gün zikretmek, dua etmek ve Kur’an’ı Kerim okumak için insan bütün gücünü kullanmalıdır; her çeşit duayı yapmalı, her türlü zikri okumalıdır. Dua ederken secili, kafiyeli cümleler kurmaya çalışmamalıdır; çünkü kalbi meşgul eder. 


  Tek başına veya topluca dua etmelidir. Kendisi, anne-babası, akrabaları, hocaları, arkadaşları ve dostları için, kendisine iyilikte bulunan herkes için  ve bütün müslümanlar için dua etmelidir. Çünkü diğer günlerin telafisi mümkün olsa bile, bu günü geri getirmek mümkün değildir. Sünnet olan; alçak sesle dua etmek, samimi bir şekilde Allah’a günahlarını bağışlaması için istiğfar ederek çok yalvarmak, dinin buyruklarına aykırı olarak yaptığı işlerden dolayı Allah’a tövbe etmektir.”  (el- Ezkar, Tercüme, 1,626)


  Abdullah b. Ömer radıyallahu anhüma Safa tepesinde şöyle dua ederdi: İmam Nafi’ Abdullah b. Ömer’in (radıyallahu anhüma) Kabe’ye yakın olan Safa tepesine çıkıp şöyle dua ettiğini bize naklediyor: “Allahım! Bizi dinine bağlı kalmak, Sana ve Resulüne (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün kalbimizle itaat etmek suretiyle muhafaza eyle. Bizi haramlara düşmekten koru. Allahım! Bize Seni sevdir; meleklerini, nebilerini, resullerini ve salih kullarını sevdir. Bizi de Sana, meleklerine, nebilerine, resullerine ve salih kullarına sevdir. Allahım! Bize, doğru olan salih amelleri kolaylaştır ve bizi, zor olan kötü amellerden uzaklaştır. Dünyada ve ahirette de günahlarımızı bağışla ve bizi takva sahiplerinin önderlerinden eyle.” (Beyhaki, Sünenü’s-sağir, 2, 181, nr.1648)


  Bediüzzaman Said Nursi, 13. Şuada Arefe günü bin kere İhlas suresinin okunması ile ilgili şunları söylüyor: Aziz, mübarek kardeşlerim, Pek çok selâm... Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir.


  Arefe günü şu duaları okuyabiliriz: 

  Duamıza istiğfar yani Allah’dan bağışlanma dualarının en güzeli olan Seyyidü’l-istiğfar duasıyla başlayabiliriz: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin!Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.” (Buhârî, De’avât, 2, 15)

  Yazımızı sonunda Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin de duasının bulunduğu bir duayla bitirelim.

  Allah’ım Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

  Allah’ım Nimetler sayısınca Sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmediğim bütün övgülerle her durumda Sana hamd ederim.

  Allah’ım Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın iyi işler yapmamı bana nasip eyle.

  Allah’ım Beni kovulmuş şeytandan koru. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.

  Allah’ım Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

  Allah’ım Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet. Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru. 

  Allah’ım Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve rızık ver.

  Allah’ım Bizi bağışla. Bize merhamet et ve tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin.

  Ey Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. şu aciz kullarına, gazabına sebkat etmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muâmele eyle.. Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, fâcir kimselerin komplolarından, düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sıyanet buyur!

  Ey Rabbimiz! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u afiyet ver.. insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i emmârenin zararlarından bizi koru.. önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle!. Küfür ve dalâlete düşmekten başka her hâl için Sana hamdederiz ey Rahmân u Rahîm!

  “Allah'ım! “Allah” kelimesini, ismini dünyanın her tarafında yücelt Ya Rabbi! Senin ismini yüceltip dünyanın dört bir tarafına götürme işinde bize de hizmet etme imkanı ver Ya Rabbi! Sema ve arzdaki, kulların arasında sevilmemiz için vüdd, meveddet ve sevgi vaz’ et ve yerleştir Ya Rabbi! Bizleri, İman edip salih salih ameller işleyen ve kendilerine sevgi vaz’ ettiğin, yerleştirdiğin kullarından eyle Ya Rabbi! Salat ve selam olsun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun bütün âl u ashabına, O’nun kardeşleri olan diğer peygamberlere, Allah’a mukarreb meleklere, Cenab-ı Hakk’ın semavat ve yeryüzündeki salih kullarına. Allah’ın rıza ve rıdvanı da onların hepsinin üzerine olsun. Ey Celal ve İkram Sahibi! Kabul buyur niyazımızı!”

  07 Tem 2022 11:39
  YAZARIN SON YAZILARI