Kandil Gecesi Duası

Rehberlik Köşesi- Z.Hicran Yıldırım

Rehberlik Köşesi- Z.Hicran Yıldırım

27 Şub 2020 12:14
 • Bismillahirrahmanirrahiym

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi 
  külle-mahtelefel melevân ve teâkabel asrân ve kerreral cedîdân, vestakbelel ferkadân ve beliğ rûhahû ve ervâha ehl-i beytihi minnattahıyyete ves-selâm, verham ve bârik ve sellim aleyhi aleyhim kesîran kesîra ilâ yevmil haşri vel karâr.
    
  Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün âlemlerin yegâne sahibi Yüceler Yücesi Rabbimiz! 
  Efendimiz'e teslimat ve salât-ü selamla huzuruna geliyor el pençe divan duruyoruz. 

  Ey Ezel ve Ebed Sultânı,
  Bütün güzel isimlerin ve en yüce sıfatların sâhibi,
  Mahlûkatın yegâne hak ma‘bûdu Yüce Allah’ım! 

  Ey sonsuz merhamet sâhibi olup, bu dünyada mü’min veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkatına ni‘met veren Rahmân!

  Ey nihâyetsiz rahmet ve mağfiret sâhibi olup, âhirette sâdece mü’minlere ni‘met veren Rahîm!

  Ey tek ve bir olan Ferd! 

  Ey hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy! 

  Ey bütün mevcûdât kendisi ile varlıkta kalan Kayyûm! 

  Ey adâlet ve hikmetle hükmeden Hakem! 

  Ey sonsuz adâlet sâhibi olan Adl! 

  Ey her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs!

  İsm-i A‘zam’ın hürmetine, o en güzel olan isimlerinin hürmetine, Hikmetli Furkan’ın (Kur’an’ın) sûreleri, âyetleri, sırları, nûrları, kelime ve harfleri hürmetine,

  Resûl-ü Ekrem’in (sav) mucizelerinin, kemâlâtının ve sünnetinin hürmetine,

  Ve onun mübarek neslinin ve ehl-i beytinin, ashâbının ve onların mücahedelerinin hürmetine,

  Ey Rabbim! Arşını taşıyan meleklerinin ve diğer melâike-i kirâmın ve onların tesbîhleri ve ibâdetleri hürmetine,

  Ey Rabbim! Hz. Cebrail ve emin oluşu, 
  Hz. Mikail ve vekil oluşu, 
  Hz. İsrafil ve Sûru, 
  Hz. Azrail ve ruhları kabzedip muhafaza etmesi vazifesinin hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. Âdem ve kelimeleri, 
  Hz. Havva ve şefkati, 
  Hz. Şît ve nübüvveti, 
  Hz. İdris ve göğe yükseltilmesi, 
  Hz. Nûh ve gemisi ve duâları hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. İbrahim ve Sana olan dostluğu, 
  Hz. Lût ve gayreti, 
  Hz. İshak ve zürriyetinin peygamberliği, 
  Hz. İsmâil ve neslinin en şereflisi olan Hz. Muhammed (sav)’in hürmetine,

  Ey Rabbim! Hz. Yakûb ve münâcâtı,  
  Hz. Yusuf ve sıddîkıyeti, 
  Hz. Yûnus ve duası, 
  Hz. Eyûb ve sabrı hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. Cercîs ve metaneti, 
  Hz. Üzeyr ve hayatı, 
  Hz. Hızır ve seyahati, 
  Hz. İlyas ve risaleti hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. Mûsâ ve münâcâtı ve Tevrat’ı, 
  Hz. Hârûn ve fesâhati, 
  Hz. Şuayb ve hitâbeti, 
  Hz. Yûşa ve Hz. Mûsâ’ya refakati hürmetine,

  Ey Rabbim! Hz. Salih ve devesi, 
  Hz. Hûd ve heybeti,
  Hz. Zülkarneyn ve hâkimiyeti, 
  Hz. Danyâl ve hikmeti, 
  Hz. Lokmân ve hekimliği hürmetine,

  Ey Rabbim! Hz. Davud ve hilâfeti ve Zebûr’u, 
  Hz. Süleyman ve mucizeleri, 
  Hz. Zekeriya ve ibadetleri, 
  Hz. Yahya ve hakimiyeti (liderliği), 
  Hz. İsa ve zühdü ve İncil’i hürmetine,

  Ey Rabbim! Habîb-i Ekrem’in (sav) ve mucizelerinin ve Kur’ân’ının hürmetine, 

  Ey Rabbim! Bütün nebîler ve resûllerin hepsi ve onların kitapları ve suhuflarının hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. Muhammed’in hakikat ve hükümleri (ki Allah onları kıyâmet gününe kadar devam ettirsin) hürmetine,

  Ey Rabbim! İslâm dini ve rükünleri, iman ve nurları, Kur’ân ve sırları, 
  Tevrat ve sayfaları,
  Zebur ve nağmaleri, 
  İncil ve âyetleri, 
  Kur’ân ve müjdeleri hürmetine,

  Ey Rabbim! Cennet ve letaifi, bekçileri, hurileri ve güzellikleri hürmetine, 

  Ey Rabbim! Sema ve süsleri, melekleri ve rûhânîleri, yıldızları ve Senin birliğine dair şahitleri hürmetine, 

  Ey Rabbim! Yer küresi ve hazineleri, hayvanları, ağaçları, bitkileri ve Senin varlığına ve birliğine dair ayetleri hürmetine, 

  Ey Rabbim! Hz. Ebû Bekir ve sıddıkiyeti, 
  Hz. Ömer ve farukiyeti (hak ile bâtılı ayırt ediciliği), 
  Hz. Osman ve nûrâniyeti, 
  Hz. Ali ve velâyeti, 
  Hz. Hasan ve neslinin kutupları, 
  Hz. Hüseyin ve evlatlarının imamlığı hürmetine, 

  Ey Rabbim! Bedir Ashâbı, Uhud Şehîdleri ve mücâhedeleri hürmetine, 
  Veliler ve bütün keşif ve kerâmetleri hürmetine, 
  Asfiya ve tahkîkatları hürmetine, 
  Şehîdler ve mücahadeleri, 
  Ka‘be ve ziyaretçileri,
  Ravza-i Mutahhara ve içindekileri hürmetine, 

  Ey Rabbim! Bütün isimlerini saydıklarımızın hürmetine, 
  Kulun, peygamberin ve resûlün olan Hz. Muhammed (sav)’e, onun al ve ashâbına, gece gündüz devam ettiği müddetçe, okunan, yazılan havada ve zihinlerde temessül eden Risale-i Nur’un harfleri adedince salât ve selâm eyle. 

  Bize ve kardeşlerimize tam, mükemmel, eksiksiz, sağlam, sabit, devamlı ve ebedi bir iman ver!

  Bize ve arkadaşlarımıza güzel bir sabır, mükemmel bir tevekkül, tam bir ihlâs, tam bir fetih ve en yakın zamanda şânlı bir zafer nasîb eyle!

  Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların ihata edemediği Allahım!
  Samimi insanlara düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri Sen’in o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dâhil etmeni diliyoruz... 

  Ey merhametlilerin en merhametlisi, düzenbazların entrikalarından bizi koru; kâfirlerin küstahlıklarını, facirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını başımızdan def eyle! 

  Ey her şeye yeten, koruması hiçbir himayeyle kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan bizleri halâs eyle, tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi! 

  Ey elleri boş çevirmeyen Allahım! Kur’ân ve îmân hizmeti yapmak ve Peygamber Efendimiz’in (sav) davasını bütün insanlığa tanıtmak için bizleri, arkadaşlarımızı muvaffak eyle. 

  Bizi ve kardeşlerimizi her türlü âfetten ve belâlardan, hak yoldan çıkmış isyankârların, sapıtmış azgınların şerrinden ve nefis ve şeytandan muhâfaza eyle. 

  Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza bereket ihsan eyle.

  Bizi ve kardeşlerimizi kabir azâbından ve cehennem ateşinden koru. 

  Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize;
  Tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize;
  Darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; 
  Gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize;
  Hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!

  ‘Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukût ettiği, içtimaî ahvalin boz-bulanık bir hâl aldığı, her yanda zâlimlerin "hay-hûy"unun duyulduğu, yığınların çaresizlikle kâh sağa, kâh sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, zulmet zulmet içinde kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder… 

  Sonsuz kudretinle bütün zulüm ve haksızlık ateşlerine bir su serp… şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir. 

  Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların hâdîsi ve yol göstereni! Bir kere daha Sana dehalet ediyor ve içimizi bir kez daha Sana döküyoruz. Boş şeylerin arkasından koşup durduk; olmayacak hülyalara gönül bağladık. Ümit ettiklerimiz yüzümüze bakmadı ve bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar Senden başka sesimizi duyan, başımızı okşayan olmadı. Duygularımızla alay edildi; düşüncelerimiz, hizmetlerimiz suç sayıldı. Her yanda kundaklamalar yaşandı.. her tarafta fitne ateşleri körüklendi.. yananlar ocaklar gibi yandı ve yapılanlar dinin ruhuna geldi dayandı. Allah’ım! Ne olur… acilen… acilen bize yardımını gönder!

  Duamızın evvelinde salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa'yı, O'nun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla anarak indiriyor ve bizi ellerimiz boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz!  Amin… Amin…Amin.
  27 Şub 2020 12:14
  YAZARIN SON YAZILARI