Zamanın ruhuna uygun rehberlik nasıl olmalı

Prof. Dr. Osman Şahin

Prof. Dr. Osman Şahin

24 Şub 2023 09:38
 • Bu zamanda internet ortamında televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları ve bilgisayar oyunları ile yetişen bir nesil vardır. Bunlar teknolojik imkânlardan ve aletlerden daha bebek denebilecek yaşlarda istifade etmeye başlamışlardır. Bu durumun onların düşünce yapılarının şekillenmesi üzerinde çok büyük etkileri olmuştur.

  Neticede, teknoloji kullanımındaki becerilerinin artması, sanal dünyada, müzik dünyasında ve sosyal medyada çok vakit geçirmeleri ve bilgiye ulaşmalarındaki hız ve kolaylıklar bir taraftan onların zihin yapılarını geliştirirken ve değiştirirken diğer taraftan onların belirli bir sınıflandırmaya ve ayıklamaya tabi tutulmamış her türlü bilgiyle muhatap olmaları düşüncelerde dağınıklığa yol açmış ve meselelerin analiz ve yorumlanmasında, hayata bakış açılarında ve algıları üzerinde de çok köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

  Muhataplara Uygun Yaklaşımlar ve Yöntemler Geliştirme

  Bu neslin düşünce yapılarının dağınıklıktan kurtarılarak, salim düşünceye, akl-ı selime ve kalb-i selime ulaştırılmalarını temin etmek adına bu realitelere uygun şekilde metotlar ve yöntemler geliştirilmesi, rehberlik yaklaşımlarının ve hedeflerinin yeniden ele alınarak revize edilmesi bir zaruret haline gelmiştir.
  Şüphesiz ki, insanın zamana bağlı olmadan devam eden değişmeyen birtakım özellikleri vardır. Buna binaen bazı rehberlik yaklaşımları ve metotları her zaman geçerliliğini korumaya devam ederler. Gerçek bir ihlas, sevgi ve samimiyet, derin bir aşk ve şevkle, rızay-ı İlahi dışında bir beklentiye girmeden ve gönülleri kazanmayı hedefleyerek hizmetlerin yapılması gibi hususlar zaman üstü kıymet ve öneme sahiptirler ve onlarsız bu işler yapılamaz.
  Ama diğer taraftan, değişen şartlar ve değişen muhataplara uygun olarak yaklaşım, usul, üslup, metot ve yöntemlerin update edilmeleri ve yeni oluşan ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni yolların bulunması gerekmektedir.

  Travma Dönemi ve Travma İnsanları 
  Yaşanan ağır süreç etkisiyle insanlar çok ciddi seviyelerde travmalar yaşamaktadırlar. Bu travmalar insanların kültürleri, yaşları, cinsiyetleri, immün sistemlerinin dayanıklılığı ve çevrelerindeki sosyal yapının kalitesi gibi şartlara bağlı olarak herkes üzerinde farklı etkiler meydana getirmişlerdir. Bu travmaların yol verdiği tahribatlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar tespit edilmeden ve görülüp anlaşılamadan yapılacak hizmetlerin ve rehberlik faaliyetlerinin başarılı olması çok zordur.

  Travma yaşayan insanların tedavilerinin yapılması, bu insanlara yaklaşmada ve rehberlik ulaştırmada dikkat ve takip edilmesi gereken usul ve metotların neler ve nasıl olması gerektiği hususunda profesyonel destek alınması çok önemlidir. Ayrıca, ailelerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve eğitimi adına seminer vb. faaliyetlerin organize edilmesi yapılan hata ve yanlışlıkları azaltarak etkinlik ve verimliliği arttıracaktır.
  Hizmet insanları içerisinde psikolog veya psikiyatrist ve aynı zamanda rehberlik tecrübesi olan çok sayıda insan vardır. Bu insanlardan, benzer ilgili alanlarda çalışanlardan ve aktif rehberlik yapanlardan heyetler oluşturarak, saha tecrübesi ve profesyonel bilgi ve birikimlerin bir araya getirilmesi suretiyle bu konuların masaya yatırılması, durum tespiti yapılması, bir yol haritasının çıkarılması ve yapılması gerekenlerin planlamalarının yapılarak pratiğe dökülmesi çok acil ihtiyaç haline gelmiştir.
  Bu hususta finansal problemlerin engel olmaması adına, Hizmet insanlarının en mühim bir meselesi olan bu hususta şahısların himmetlerine müracaat ederek ve mümkün olduğu kadar gönüllülerin ağırlığı oluşturduğu heyet ve ekipler oluşturulmasına çalışılabilir.

  Sınıflandırmaların Yapılması ve Yeniden Rehberlik Hedeflerinin Belirlenmesi

  Zamanın ve yaşanılanların etkisiyle değişen ihtiyaçlar ve bu muhataplardaki farklılıklar dikkate alınarak muhatapların sınıflandırılması, bunlara uygun olarak rehberlik hedeflerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. İletişimde bulunulan herkesin içinde yer alabileceği bir sınıf veya grubun muhakkak olması ve herkesi bulunduğu seviyeden bir üst seviyeye çıkarmaya yönelik planlamalar yapılması çok önemlidir. 
  Yoksa, toptancı bir yaklaşımla herkesin arzu edilen seviyeye bir an önce gelmesi için acelecilikle aynı metotlar kullanılarak, herkese aynı şeyler verilmek istendiğinde bünyeler bunu kabul etmeyecek, yalamaların, ülfet ve ünsiyetlerin, kırılmaların, uzaklaşmaların, reddetmelerin ve bazen de düşmanlıkların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  Ata et, ite ot verilmemelidir.

  Mevcut Olanların Update Edilmesi ve Yeni Yollar ve Metotlar Bulunması

  Süreç öncesi kullanılan yöntemler günümüz nesillerine rehberlik götürme adına artık yeterli olmamaktadır. Bunlardan bazılarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Her hâlükârda, yeni yollar ve yöntemler bulunması zarureti vardır. Bu yollar ve yöntemlerin neler oldukları ve nasıl uygulamaya geçirilecekleri konusunda, ekseriyeti gençlerden oluşan, bu işin derdini çekenlerden, rehberlikte çok tecrübeli olanlardan ve fiili olarak rehberlik yapanlardan meydana gelen heyet ve ekiplerin oluşturulması çok önemlidir.
  Bu heyetler, işin derdini ve sancısını çeken, ufku geniş, yeniliklere ve fikirlere açık, ekip çalışması yapabilen, hakiki istişarelere ve ortak akla önem veren, dayatmacı ve müstebit olmayan, üretken, geçmişi tekrar peşinde koşturmayan, geçmişe takılmayan, bulunduğu zamanın, gelişmelerin ve değişen ihtiyaçların farkında olanlardan meydana getirilmelidirler.

  24 Şub 2023 09:38
  YAZARIN SON YAZILARI