Küreselleşme ve göç-4

Cuma Karaman

Cuma Karaman

23 Eki 2023 00:25
 • Günümüz dünyasında bu iki kavram çok öne çıkmış durumda: biri asimilasyon, diğeri ise entegrasyon kavramıdır. Kültürel zenginliği artırmak için asimilasyon yerine entegrasyonun tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü asimilasyon kültürel değerleri yok eder. Çeşitliliği renkliliği ortadan kaldırır tek tip ve renge indirir. Bu ise çatışmalara sebebiyet verdiği gibi monoton ve donuk bir yaşamı beraberinde getirir.

  Günümüzde, küreselleşme ve göç gibi faktörler, farklı kültürel gruplar arasındaki etkileşimi artırmaktadır. Bu etkileşim, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı toplumların oluşmasına yol açmaktadır. Bu noktada, asimilasyon ve entegrasyon kavramları ön plana çıkmaktadır. Asimilasyon, bir kültürün diğerleri tarafından emilerek yok olması anlamına gelirken, entegrasyon ise farklı kültürel grupların kendi kimliklerini koruyarak bir arada yaşamasını ifade eder. Burada biz, asimilasyon yerine entegrasyonun tercih edilmesinin nedenleri ve getirdiği faydalar üzerinde duracağız.

  Kültürel çeşitlilik ve tolerans olarak entegrasyon:

  Entegrasyon, farklı kültürel grupların bir arada yaşamasını teşvik ederken, kendi kimliklerini korumalarına olanak sağlar. Bu durum, toplumun daha fazla kültürel çeşitlilik ve zenginlik kazanmasına yol açar. Farklı inançlara, geleneklere ve değerlere saygı duymak, hoşgörüyü artırır ve toplumda çatışmaların azalmasını sağlar.

  Sosyal uyum ve iletişim olarak entegrasyon:

  Entegrasyon, farklı kültürel gruplar arasındaki iletişimi ve sosyal uyumu teşvik eder. Birbirini anlama, ortak paydaları bulma ve işbirliği yapma becerileri gelişir. Bu da toplumsal bağları güçlendirir ve toplumun birlikte hareket etmesini sağlar.

  Ekonomik gelişim yenilik toplumsal adalet ve eşitlik olarak entegrasyon:

  Farklı kültürel grupların entegrasyonu, ekonomik gelişim ve yenilik potansiyelini artırır. Farklı bakış açıları, farklı yetenekler ve deneyimler, inovasyon ve yaratıcılığı teşvik eder. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi, ticaret ve işbirliği olanaklarını genişletir ve ekonomik büyümeyi destekler.

  Entegrasyon, toplumsal adalet ve eşitlik ilkesine uygun bir yaklaşımdır. Farklı kültürel grupların eşit haklara sahip olması, evrensel insan hakları ve adalet prensiplerine dayanan bir ilkedir. Her kültürel grup, dil, din, ırk, etnik köken veya diğer sosyal kategoriler temelinde ayrım yapılmaksızın eşit bir şekilde değerlendirilmelidir.

  Bu ilke, insan hakları evrensel beyannamesi gibi uluslararası belgelerde ve birçok ülkenin anayasasında yer almaktadır. İnsan hakları evrensel beyannamesi, her bireyin eşit ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde haklara sahip olduğunu vurgulamaktadır.

  Eşit haklara sahip olmak, kültürel grupların kültürlerini ifade etme, dillerini konuşma, dinlerini uygulama ve kendi gelenek ve göreneklerini sürdürme özgürlüğüne sahip olmalarını içerir. Bu haklar, devletlerin ve toplumların çeşitliliği teşvik etmesi ve farklı kültürel grupların kendilerini ifade etmelerine olanak tanımasıyla desteklenmelidir.

  Ancak, eşit haklara sahip olma ilkesinin uygulanması bazen zorluklarla karşılaşabilir. Kültürel gruplar arasında gerilimler, ayrımcılık veya ayrımcılığa yol açabilecek önyargılar olabilir. Bu nedenle, eşit haklara sahip olmayı teşvik etmek için eğitim, farkındalık kampanyaları ve ayrımcılığa karşı yasalar gibi önlemler alınması önemlidir.

  Sonuç olarak, farklı kültürel grupların eşit haklara sahip olması, demokratik bir toplumun temel bir ilkesidir. Bu ilke, insanların kültürel çeşitliliği kutlamasını, hoşgörüyü teşvik etmesini ve herkesin insan haklarına saygı göstermesini gerektirir.

   Küreselleşme ve göç sorunları

  Küreselleşme, dünyanın farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları ve etkileşimi artıran bir süreçtir. Teknolojik gelişmeler, haberleşme ve ulaşım imkanlarının ilerlemesi, serbest ticaret anlaşmaları ve küresel finansal sistem gibi faktörler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme, mal ve hizmetlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde dünya genelinde dolaşmasını sağlar. Ayrıca kültürel etkileşimi, bilgi ve fikirlerin yayılmasını, uluslararası yatırımları ve işbirliğini teşvik eder. Ancak küreselleşmenin birçok olumlu yanı olduğu kadar bazı sorunları da beraberinde getirir.

  Küreselleşmenin etkileri arasında ekonomik eşitsizlik, işsizlik, çevresel sorunlar, kültürel erozyon ve gelir uçurumu bulunur. Bazı ülkelerde, küresel rekabetin artması ve ucuz işgücü arayışı nedeniyle yerel endüstriler zarar görebilir ve işsizlik artabilir. Aynı zamanda küresel ekonomik sistemin dengesizliği, bazı ülkelerin daha fazla fayda sağlamasına ve diğerlerini daha zor bir konuma sokmasına neden olabilir. Ekonomik eşitsizlik arttıkça, göç hareketleri de etkilenir.

  Göç, bir ülkeden başka bir ülkeye insanların kalıcı veya geçici olarak yer değiştirmesi anlamına gelir. Göç hareketleri farklı nedenlerle gerçekleşebilir, bunlar arasında ekonomik, siyasi, sosyal veya çevresel faktörler bulunur. Göçmenler, daha iyi ekonomik fırsatlar arayan, siyasi istikrarsızlık veya insan hakları ihlalleri nedeniyle kaçan veya doğal afetler gibi olaylar nedeniyle yerinden olan insanlar olabilir.

  Küreselleşme göçü etkilerken, göç de küreselleşmeyi etkiler. Göç, kültürel çeşitlilik ve etkileşimi artırabilir, beceri ve bilgi transferini teşvik edebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ancak göç aynı zamanda zorluklar ve sorunlar da beraberinde getirir.

  Göçmenlerin sosyal entegrasyonu, bir ülkeye göç eden bireylerin yeni toplumlarına uyum sağlama sürecidir. Bu süreç, göçmenlerin yerel toplumla etkileşim kurması, yeni kültürel normlara uyum sağlaması ve sosyal ilişkiler kurması anlamına gelir. Sosyal entegrasyon, hem göçmenlerin hem de yerel toplumun birlikte yaşama ve karşılıklı anlayışı geliştirmesiyle sağlanır.

  Göçmenlerin sosyal entegrasyonu, birçok farklı faktöre bağlıdır. Bunlar arasında dil becerileri, eğitim ve iş imkanlarına erişim, toplumsal kabul, yerel kültüre uyum sağlama ve sosyal destek ağlarının varlığı yer alır. Göçmenlerin dil öğrenme ve geliştirme imkanları, yerel topluma katılım ve iletişim becerilerini geliştirme konusunda önemli bir rol oynar. Aynı zamanda eğitim ve iş imkanları, göçmenlerin ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve topluma entegre olmalarına yardımcı olur.

  Toplumsal kabul, göçmenlerin yerel toplum tarafından kabul edilmesi ve ayrımcılığa maruz kalmaması açısından önemlidir. Yerel kültüre uyum sağlama, göçmenlerin yerel geleneklere, değerlere ve normlara aşinalık kazanması ve bu kültürel farklılıklara saygı duyması gerektiği anlamına gelir. Sosyal destek ağları, göçmenlerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi ve kaynaklara erişim sağlamak ve entegrasyon sürecinde destek sunmak için önemlidir.

  Sosyal entegrasyon süreci, göçmenlerin ve yerel toplumun karşılıklı çabalarını gerektirir. Göçmenler, yerel toplumun kurallarına uyma, yerel değerleri benimseme ve toplumsal rolleri anlama konusunda çaba göstermelidir. Aynı zamanda yerel toplum, göçmenlere hoşgörü, destek ve eşit fırsatlar sağlama konusunda çaba göstermelidir.

  Sosyal entegrasyon süreci zaman alabilir ve zorluklarla karşılaşabilir. Dil ve kültürel farklılıklar, ayrımcılık ve yabancılaşma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sosyal entegrasyonu desteklemek için göç politikaları ve programları oluşturulmalı, toplumda hoşgörü ve anlayışı teşvik eden önlemler alınmalı.
  23 Eki 2023 00:25
  YAZARIN SON YAZILARI